१. जाहिरात
पहा
२. योग्य जागेची
निवड करा .
३. अर्ज व्यवस्थित
भरा
४. प्रिंट
काढा
५. बँकेत
पैसे भरा
६. आपला अर्ज
पूर्ण करा
Amaravati District
महाराष्ट्र शासन
जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय,अमरावती
क्र कार्या -२१/अ. का. /आस्था /कावि /२०१३, दिनांक २ ऑगस्ट २०१३

Apply Now

  • icon-1 ऑनलाईन अर्ज
    या नंतर जाहिरातीचा सर्व मजकूर काळजीपुर्वक वाचल्यानंतर स्वतः पात्र होत असलेल्या पद/जागा यासाठी अर्ज करण्याकरीता ऑनलाइन अर्ज या बटनावर क्लिक करावे.
    Register Now
  • icon-3 अर्ज भरण्याची योग्य पद्धत
    उमेदवाराने सर्वप्रथम www.eth.net.in/erecruit या संकेत स्थळावर जाउन ऑनलाईन अर्ज भरण्याची पद्धत या बटनावर क्लिक करावे व ऑनलाईन अर्ज भरण्याची योग्य पद्धत नीट समजून घ्यावी.
    Login